EUPHRATES

EUPHRATES
I.
EUPHRATES
Mesopotamiae fluv. celeberrimus, et maximus. Magnitudinem eius innuit Callimach. Hymn. 2.
Α῀ςςυρίου ποταμοῖο μέγας ῥόος. ----
Itemque Dionys.
Φαίνετ᾿ ἀπειρεσίου ποταυμοῦ ῥόος Ε᾿υφρήταο.
Maior siquidem est Tigride, sicut resert Strab. l. 2. p. 79. Ε᾿ςτι δὲ μείζων ὁ Ε᾿υφράτης καὶ πλείω διέξεισι χέραν σκολιῷ τῷ ῥείθρῳ. Inde vagus Euphrates Strab. Stat. Sylv. 2. et flexuosus Mart. Capellae dicitur. De eodem Lucan. Civil. Bell. l. 3. v. 256.
Quaque caput rapido tollit cum Tigride magnus.
Euphrates, etc.
Sic appellatur in lib. Ios. c. 1. v. 4. Gap desc: Hebrew ubi Sept. Ε῞ως τπι? üπτα,πι? τπι? ,εγάλου ποταμοῦ Ε᾿υφράτου. Similiter in Apocalypsi c. 9. v. 14. Ε᾿πὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Ε᾿υφράτη. Ob fertilitatem eum celebrat M. Tull. de Nat. Deor. l. 2. Mesopotamiam fertilem efficit Euphrates, in quam quotannis quasi novos agros invehit. Itemque Lucan. Civ. Bell. l. 3. v. 259.
---- Sparsus in agros
Fertilis Euphrates, Phariae vice fungitur undae.
Strab. l. 16. Πλημμυρεῖ γὰρ ὁ Ε᾿υφράτης κατα τὴν ἀρχην` τοῦ θέρους, ἀπὸ τοῦ ἔαρος αρξαμενος. Plin. de Euphrate: Increscit autem et ipse Nili modo statis diebus, paulum differens, ac Mesopotamiam inundat Sole obtinente vicesimam partem Cancri. Minui incipit in Virgine, et Leone transgresso. In totum vero reme at in vigesima nova parte Virgims. Originem nominis sui, quod, postquam Taurum praetergressus est, demum habet: Vide Cluv. Introd, Geogr. haud dubie debet linguae Arabum, quibus Pharata inundare denotat, unde Iphraton inundatio, ex quo postea corrupte Euphraten suum Graeci finxêrunt. Alii dictum volunt ab eo quod legitur, Gen. c. 11. v. 14. Hu perath, unde Ε᾿φράτης. Utrumque verum. Graeci enim suo more ludunt, dum ἀπὸ τοῦ εὐφραίνειν petunt. Vide Boch. Phaleg. l. 1. c. 8. p. 38. et 39. Strab. ex Niphate Armeniae monte nasci tradit. Si Boetio credimus,
Tigris et Euphrates uno se fonte rosolvunt.
Lucan. Civ. Bell. l. 3. v. 257.
---- Quos non diversis fontibus edit
Persis, et incertum, tellus si misccat amnes.
Idem l. 2. v. 632.
---- Mundi iubeo tentare recessus
Euphratem, Nilumque move.
Oppian. Κυνηγ. δ.
Α᾿υτὰρ ἐο̈ῤῥείταο παῤ ὄχθαις Ε᾿υφρήταο.
Orpheus in Lithiacis,
Συριηγενέος κελαδεινοῦ.
Υ῞δασιν Ε᾿υφρήταο
Nic. Lloydius. Baudr. ortus in Ar menia mai. paulo post recipit Harpagum, et Arsa metem, dein a Sept. in Mer. tendens, Armeniamque mai. a min. separans, alluit urbes Azirim, Zimaram, Melitenem, et recipit Arsaniam, et Melam fluv. postea Syriam, et Arabiam a Mesopotamia dividens, et rigatis Samosatha, Zeugmate, et aliis innumeris, auctus fluviis, Marsya et Chaborâ, aliisque infra Seleuciam prope Ctesiphontem, in Tigrim cadit, et cum ipso paulo post in sin. Persicum se exonerat. Addo quod cum Tigride, magni hic fluv. nominis est: Utriusque ortus in Armenia mai. egressus quoque idem in sinum Persicum. Ambo etiam miscentur in loco, ubi seleveus Nicanor Seleuciam condidit. In progressu, dum Euphrates Syriam, et Babyloniam a dexto latere, Mesopotamiam a sinistro: Tigris vero Mesopotamiam a dextro, et Assyriam a sinistro latere habet, Mesopotamiae, utpote utroque fluvio interceptae, tamquam Interamnis, nomen est ortum. Rigavit olim Euphrates veterem Babyloniam, quemadmodum novam nunc, seu Bagaded Tigris, sed longe maior utriusque gloria olim, cum primis creati mundi temporibus Paradisum perlucrent: Phrat enim seu Frat, qui omnium consensu Euphrates est, inter 4, Paradisi fluvios numeratur, Genes. c. 2. v. 14. Auctor Anonymus Hist. Orbis Terr. Georgr. et Civ. Plura de co, diversis inprimis nominibus, origine, cursu, ἐκτροπαῖς seu divertigiis, et πλημμύρει celebris huius fluvii, vide apud Salmas. ad Solin. p. 620. et seqq. ut et infra aliquid in ouce Pallacopas.
II.
EUPHRATES
Philosophus Stoicus gravissimus, tempolibus Adriani Imp. voluntariâ morte e vivis excessit, veniam ei dante Adriano, ut citra ignominiam, et infamiam, cum propter senectutem, tum etiam propter gravem morbum, cicutam bibere posset Dio. A. C. 118. Xiphilin. in Adr. Plin. l. 5. c. 35. et 36. l. 6. c. 9. Iun. ep. 10. l. 1. Euseb. Chron.
III.
EUPHRATES
caput Ophitarum, seu haereticorum, quibus serpens pro Numine. Orig. l. 6. c. Cels.
Vide Ophitae.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • EUPHRATES — (Heb. פְּרָת; Dead Sea Scrolls Pwrt; from Akk. Purattu and Sumerian Buranun), the longest river (c. 1,700 mi., 2,700 km.) in Western Asia. In texts from the third millennium B.C.E. from Mari the river occurs as a deity. From its sources in… …   Encyclopedia of Judaism

  • Euphrates — prop. n. an Asia river flowing into the Persian Gulf. Syn: Euphrates River. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Euphrates — Euphrates, der zweite bekannte Bischof von Köln, stammte wohl aus dem Osten. Er war Nachfolger des Maternus und dürfte zwischen dem Ende der 320er Jahre und der Mitte der 340er Jahre in Köln Bischof gewesen sein. Er nahm am Konzil von Serdica… …   Deutsch Wikipedia

  • Euphrates — O.E. Eufrate, from Gk. Euphrates, from O.Pers. Ufratu, perhaps from Avestan huperethuua good to cross over, from hu good + peretu ford. But Kent says probably a popular etymologizing in O.P. of a local non Iranian name [ Old Persian, p.176]. In… …   Etymology dictionary

  • Euphrates — Euphrates, Fluß, s. Euphrat …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Euphrātes — Euphrātes, 1) E., aus Alexandria, Stoiker, Verehrer des Apollonios von Tyana, bald aber dessen bitterer Feind; lebte theils in Syrien, theils am Hofe des Kaisers Hadrian. 2) E., angeblicher Stifter der Ophiten …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Euphrates — [yo͞o frāt′ēz] river flowing from EC Turkey generally southward through Syria & Iraq, joining the Tigris to form the Shatt al Arab: c. 1,700 mi (2,736 km) …   English World dictionary

  • Euphrates — For the song River Euphrates by the Pixies, see Surfer Rosa. Coordinates: 31°0′18″N 47°26′31″E / 31.005°N 47.44194°E / 31 …   Wikipedia

  • Euphrates —    Hebrew, Perath; Assyrian, Purat; Persian cuneiform, Ufratush, whence Greek Euphrates, meaning sweet water. The Assyrian name means the stream, or the great stream. It is generally called in the Bible simply the river (Ex. 23:31), or the great… …   Easton's Bible Dictionary

  • EUPHRATES —    Together with the Tigris, the most important river that defined the borders of Mesopotamia. The Euphrates has its source in the mountains of Anatolia, which receive substantial amounts of snowfall in the winter. The river was called purattu in …   Historical Dictionary of Mesopotamia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”